הצהרה

 

מידע זה אינו מהווה תחליף לייעוץ לימודי. כמו כן, אין המבחנים המופיעים באתר מהווים תחליף לנוכחות בשיעור או למידה במסגרת אחרת. “כימיה בקלות” אינה מבטיחה שיפור ציון, במידה ותשתמש בשירותי האתר.

“כימיה בקלות” לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר. כמו כן, “כימיה בקלות” לא תהא אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו, תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו ו/או במידה והחלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא, בהתאם להחלטת “כימיה בקלות”, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר פרסום התכנים באתר, ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 

מידע חיצוני

 

“כימיה בקלות” רשאית לכלול בתכנים, לרבות בתכנים הכלולים בשירותים בתשלום, פרסומים ו/או חסויות של צדדים שלישים והינך נותן בזאת הסכמתך לכך. “כימיה בקלות” עשויה לשנות את הרכב, כמות או אופי השירותים הכלולים בכל שירות על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי להודיעך. לא תוכל לטעון כלפי “כימיה בקלות” בגין שינוי כאמור.

 

“כימיה בקלות” אינה אחראית למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים.

 

אין “כימיה בקלות” מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ו”כימיה בקלות” לא תשא בכל אחריות בקשר לכך.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל “כימיה בקלות” אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

 

תנאי שימוש

 

זכויות יוצרים

 

זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, לרבות השאלות המופיעות במבחנים שמציע האתר בתשלום – הינם של “כימיה בקלות” בלבד (אלא אם כן צוין אחרת). אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של “כימיה בקלות”, בכתב ומראש.

 

 

תנאי שימוש בשירותי התוכן

 

השימוש בשירותי האתר יעשה בכפוף לתנאי פרק זה. השימוש בשירותים אליהם מתייחס פרק זה, מעיד על הסכמתך המלאה לתנאי הפרק כדלהלן:

 

 

הגדרות

 

לעניין פרק זה בלבד, תינתן למונחים הבאים המשמעות המצוינת לצידם, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת: “השירותים”: אספקה ו/או הצגה ו/או השמעה ו/או שידור ו/או מתן גישה ו/או מתן אפשרות שימוש ו/או ביצוע פעולות בתכנים והכל בין שאלו נעשים באחת או יותר מהפלטפורמות הבאות: sms, wap, שיחת טלפון, אינטרנט או בכל צורה אחרת כפי שתציע “כימיה בקלות” מעת לעת. “מכשיר קצה”: מכשיר טלפון של אחד מהמפעילים הסלולרים וחברות התקשורת בארץ ו/או כרטיס SIM ו/או כל מכשיר טלפון נייח ו/או סלולרי אחר ו/או מחשב כף יד ו/או מחשב PC ו/או כל מכשיר אחר ממנו ו/או על גביו ניתן להשתמש בשירותים ו/או בתכנים. “תכנים”: טקסט או שאלה או מבחן או חומר עזר שמופיע באתר באמצעות מכשיר הקצה.

 

 

תשלום

 

חיוב לקוחות האתר בגין שימושם בשירותים, יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הקצה הרלוונטי ו/או בכל דרך אשר תיבחר על ידי “כימיה בקלות” בעתיד. במכשירים במסלול פרי פייד, החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת הפרי פייד בעת רכישת השירות. מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה של “כימיה בקלות” ובכפוף לכל דין, רשאית “כימיה בקלות” להגביל את שימושך בשירותים, כל חלק מהם, לרבות חסימת היכולת שלך להשתמש בשירותים או כל חלק מהם. “כימיה בקלות” רשאית לשנות, מעת לעת, את תעריפי השירותים השונים והודעה על כך תימסר במסגרת המחירון שיפורסם על יד “כימיה בקלות” או על פי שיקול דעת “כימיה בקלות”.

השימוש בשירותים השונים תלוי בסוג מכשיר הקצה שברשותך. בטרם השימוש בתכנים ובשירותים השונים עליך לוודא היטב כי מכשיר הקצה ממנו בכוונתך להשתמש בשירותים ובתכנים נתמך ומתאים לאותם השירותים ו/או התכנים. לידיעתך, במקרים מסוימים עשוי להיות חיוב בתשלום גם אם לא הצלחת להשתמש בשירות ו/או בתכנים משום שמכשיר הקצה אליו הם מיועדים לא תומך בהם ולא תהיה זכאי להשבת התשלום. הדבר נכון בעיקר להורדות של צילצולים, תמונות ומשחקים למכשיר הקצה.

 

ביטול עסקה

מנוי רשאי לבטל את המנוי בתוך 14 ימים מיום רכישת המנוי.
דמי ביטול: 5% מגובה התשלום הראשוני או 100 ₪ הזול מבניהם ובנוסף תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה.

 

כללים לגבי שירותי “כימיה בקלות”

 

“כימיה בקלות” רשאית לכלול בתכנים, לרבות בתכנים הכלולים בשירותים בתשלום, פרסומים ו/או חסויות של צדדים שלישים והינך נותן בזאת הסכמתך לכך.

“כימיה בקלות” עשויה לשנות את הרכב, כמות או אופי השירותים הכלולים בכל שירות על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי להודיעך. לא תוכל לטעון כלפי “כימיה בקלות” בגין שינוי כאמור. מספר התכנים הכלולים בשירות, אופיים ואופן קבלתם עשוי להשתנות בין רשת סלולרית אחת לאחרת וכן ממכשיר קצה אחד למשנהו.

השירותים יינתנו לגורם אשר נרשם ו/או השתמש בשירותים גם אם אינו בעל מכשיר הקצה. אם אינך בעל מכשיר הקצה הינך מצהיר ומתחייב כי קיבלת את אישורו של בעל מכשיר הקצה להירשם ו/או להשתמש בשירותים ולהחיל חיובים כספיים ואחרים על בעל מכשיר הקצה.

תנאי שימוש לרכישת מנוי באמצעות כרטיס אשראי שירות רכישת מנוי באמצעות כרטיס אשראי באתר יעשה בכפוף לתנאי פרק זה. השימוש בשירותים אליהם מתייחס פרק זה, מעיד על הסכמתך המלאה לתנאי הפרק כדלהלן:

ידוע לי כי רשיון השימוש באתר שניתן לי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. כמו כן, ידוע לי כי הסיסמה ושם המשתמש שניתנו לי באתר הינם לשימושי העצמי בלבד ואינם ניתנים להעברה לאחר. לפיכך אני מסכים ומתחייב לשמור עליהם בסודיות, לא למסור אותם לאחרים ולא לאפשר לאחרים כל גישה אליהם.

ידוע לי ואני מסכים כי אם יאותר שימוש בשם המשתמש שלי ובסיסמה שלא על-ידי, השימוש באתר יושעה אוטומטית ל 72 שעות. וכן ידוע לי שלאחר 3 השעיות ייחסם השימוש באופן קבוע. במקרה של השעיה כמתואר בסעיף זה, בין אם זמנית או קבועה, אין “כימיה בקלות” מתחייבת להחזיר לי סכום כלשהו או לבטל את הגבייה וזאת עד לתום תקופת ההתחייבות כמוגדר בהסכם זה כדלהלן:

 

 

תקופת ההתחייבות:

מנוי חינמי מאפשר גישה לתכנים הגלויים באתר וכן שימוש בפורום האתר. המנוי החינמי אינו מוגבל בזמן.

מנוי חודשי – המנוי באתר הינו לתקופה של חודש קלנדרי החל מיום (תאריך) רכישת המנוי ועד לאותו תאריך בחודש העוקב. המנוי יהפוך למנוי חינמי עם תום התקופה (החודש). אם רכשת מנוי חודשי ולאחר מכן “שידרגת” למנוי שנתי, לא ניתן לקבל החזר כספי על תקופת המנוי החודשי.

 

מנוי שנתי – המנוי באתר הינו לתקופה של שנת לימודים, קרי, מיום רכישת המנוי ועד לתאריך 25/8 באותה שנת לימודים . המנוי יחסם אוטומטית בתאריך 26/8 של אותה שנת לימודים.

ידוע לי כי השימוש העצמי מוגבל למספר סביר של שאילתות ביממה בשימוש פרטי, ואני מקבל את קביעת “כימיה בקלות” באשר למספר השאילתות המותר לי לביצוע במשך יממה, הנובע משיקולי רוחב פס ובטיחות המידע. ידוע לי שאם וכאשר אעבור את המגבלה הנ”ל באתר כהגדרת “כימיה בקלות”, אחסם משימוש נוסף באתר. למען הסר ספק, שאילתה תיחשב ככל לחיצה בתוך האתר המביאה את המשתמש לפריט מידע נוסף.

“כימיה בקלות” שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כמות השאילתות היומית המותרות למנוי ואף לקבוע מחירים בהתאם לרמות השימוש באתר. אם אעבור את מגבלת השימוש, “כימיה בקלות” רשאית להפסיק את המנוי שלי ולא לחדשו, וזאת מבלי להחזיר את דמי המנוי ששולמו.

התחייבות לגבי שימוש בשירותים ובתכנים המשתמש אחראי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו והוא נושא באחריות הבלעדית לכל שימוש שייעשה בחשבונו, בין אם שימוש זה נעשה בסמכותו ובידיעתו ובין אם לאו. למען הסר ספק, מובהר כי “כימיה בקלות” אינה נושאת בכל אחריות כלפי המשתמש או כל צד ג’, בגין שימוש כאמור. פרטי החשבון של המשתמש הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לכל גורם אחר. המשתמש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר לגורם כלשהו את הסיסמאות שניתנו לו.

כל שימוש שלך בתכנים אלו בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את “כימיה בקלות”, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירותים, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכד’, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות “כימיה בקלות”.

 

שיפוי

 

הינך מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר (לרבות לא בהודעות sms הנשלחות באמצעות האתר) באופן ש-:

– פוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים – לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר.

– פוגע ברגשות ציבור או בביטחון הציבור.

– עלול לפגוע בקטינים, באמצעות חומר המזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

– כולל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

– כולל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

– כולל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

– מטריד ו/או פוגע במשתמשים אחרים.

– מנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסגרת היחסים שבין המשתמש ל”כימיה בקלות”, המשתמש ישא באחריות בלעדית לכל נזק ו/או הפסד אשר ייגרם עקב מעשיו או מחדליו ו/או של מי מטעמו ו/או של צד שלישי, ובכלל זה על ידי משתמש אחר בחשבון המשתמש, בין אם בידיעתו ובהסכמתו של המשתמש ובין אם לאו למשתמש ו/או “כימיה בקלות” ו/או לצד שלישי אחר, ומתחייב לשפותה, מייד עם קבלת דרישה לכך, מקום בו תידרש “כימיה בקלות” לשלם תשלום כלשהוא, לרבות תשלום שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפטיות, לצד שלישי כלשהו בגין נזק לו הוא אחראי בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בגין הפרת תנאי השימוש שבהסכם זה. הפסקת שימוש “כימיה בקלות” רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש במקרה של הפרת איזה מתנאי הסכם זה.

 

“כימיה בקלות” רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “כימיה בקלות” בקשר לכך.

 

“כימיה בקלות” אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ו”כימיה בקלות” לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 

 

פרטיות

 

“כימיה בקלות” רשאית להתחקות ולתעד את אופן שימושך בשירותים.

“כימיה בקלות” רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון במידע שייאסף אודותיך ואודות אופן ודרך השימוש שלך בשירותים ואשר אינו מזהה אותך באופן אישי (להלן: “מידע בלתי מזהה”). בין היתר, רשאית “כימיה בקלות” להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים.

השימוש במידע אודותיך ו/או אודות אופן שימושך בשירותים, אשר מזהה אותך באופן אישי (להלן: “מידע אישי”), מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של “כימיה בקלות” עצמה ו/או של שלוח מטעמה ו/או לצורך טיב השירות הניתן לך ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר “כימיה בקלות”ו/או צדדים שלישיים יתנו לך כמשתמש בעולם השירותים המתקדמים שמציעה “כימיה בקלות”.

הינך מאשר בזה כי יהיו שימושים ו/או שירותים בהם פרטי מכשיר הקצה בו אתה עושה שימוש יועברו על ידי “כימיה בקלות” ו/או מי מטעמה, אם כחלק מפעולת השירות ואם מסיבה אחרת, לידיעת צד שלישי כלשהוא, גם אם בחרת שבמקרים אחרים מספר מכשיר הקצה שלך לא יהיה ניתן לזיהוי.

הינך נותן בזאת את הסכמתך, כי “כימיה בקלות” או מי מטעמה יפנו אליך, מעת לעת, על מנת לעדכן אותך על שירותים מתקדמים במסגרת הצעות מסחריות, פרסומיות ושיווקיות של “כימיה בקלות” ו/או של “כימיה בקלות” בשיתוף עם צדדים שלישיים ו/או של צדדים שלישיים בלבד באמצעות טלפון, פקס, sms, דואר ו/או אי מייל.

חלק מהשירותים אשר יינתנו במסגרת אתר “כימיה בקלות”, יאפשרו לך ליצור קשר ישיר עם צדדים שלישיים שאינם בשליטת “כימיה בקלות”. במסגרת קשר זה, יתכן ותידרש ו/או תבחר, למסור מידע כלשהו ו/או מידע אודותיך ייאסף ללא הסכמתך ו/או ידיעתך על ידי אותם צדדים שלישיים. “כימיה בקלות” אינה אחראית לפעולתם של אותם צדדים שלישיים ועל כן לא תשא בכל נזק, לרבות פגיעה בפרטיותך, על ידי אותם צדדים שלישיים.

 

 

 

הגבלת גישה

 

“כימיה בקלות” שומרת על זכותה להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת.

 

 

 

אבטחת מידע

 

“כימיה בקלות” תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידיך, עם זאת “כימיה בקלות” אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך “כימיה בקלות” לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידיך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם.

 

 

 

שונות

 

“כימיה בקלות” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. התנאים החדשים יפורסמו באתר ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמך תנאי השימוש זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות מסמך זה והן אשר תקבענה.

המילים במסמך זה המנוסחות בלשון יחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך ובגוף זכר תכלולנה את גוף נקבה ולהיפך.

אתר “כימיה בקלות” נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר אלא אם צוין אחרת במפורש.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של “כימיה בקלות” או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של “כימיה בקלות”.

הדין החל וסמכות שיפוט

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר יהיה ביהמ”ש בעל הסמכות העניינית בעיר תל אביב יפו, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.