pH תרגול


pH תרגול

 1. בחרו את התשובה הנכונה
  1. איזה pH מציין את הריכוז הגבוה ביותר של יוני הידרוניום?
   1. 2
   2. 5
   3. 7
   4. 12
  2. איזו תמיסה מבין התמיסות הבאות תהיה בעלת ה- pH הגבוה ביותר ?
   1. 100 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 1M
   2. 200 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 0.5M
   3. 10 מ"ל תמיסת Ba(OH)2(aq) בריכוז 1M
   4. 100 מ"ל תמיסת Ba(OH)2(aq) בריכוז 0.01M
  3. איזו תמיסה מבין התמיסות הבאות תהיה בעלת ה- pH הנמוך ביותר ?
   1. 80 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 0.8M
   2. 20 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 1.5M
   3. 50 מ"ל תמיסת Ba(OH)2(aq) בריכוז 2M
   4. 100 מ"ל תמיסת Ba(OH)2(aq) בריכוז 0.5M
  4. איזו תמיסה מבין התמיסות הבאות תהיה בעלת ה- pH הגבוה ביותר ?
   1. 100 מ"ל תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 1M
   2. 100 מ"ל תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 0.1M
   3. 100 מ"ל תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 0.01M
   4. 100 מ"ל תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 0.001M
  5. איזו תמיסה מבין התמיסות הבאות תהיה בעלת ה- pH הנמוך ביותר ?
   1. 50 מ"ל תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 0.8M
   2. 150 מ"ל תמיסת H2SO4(aq) בריכוז 0.8M
   3. 100 מ"ל תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 1.8M
   4. 50 מ"ל תמיסת H2SO4(aq) בריכוז 1M
  6. בערבוב 100 מ"ל תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 0.3M עם 100 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 0.4M מתקבלת תמיסה בעלת pH
   1. גדול מ- 7
   2. ירד מ- 7
   3. שווה ל- 7
  7. בערבוב 50 מ"ל תמיסת H2SO4(aq) בריכוז 0.15M עם 100 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 0.04M מתקבלת תמיסה בעלת pH
   1. גדול מ- 7
   2. ירד מ-7
   3. שווה ל-7
  8. בערבוב 500 מ"ל תמיסת H2SO4(aq) בריכוז 0.5M עם 1000 מ"ל תמיסת KOH(aq) בריכוז 0.5M מתקבלת תמיסה בעלת pH
   1. גדול מ-7
   2. ירד מ-7
   3. שווה ל-7
 2. בתרגיל להלן כל התגובות מתרחשות בשלמות כלומר מתרחשת סתירה מלאה:
  1. מערבבים 200 מ"ל תמיסת 2M NaOH(aq) עם 100 מ"ל תמיסת H2SO4(aq) עד לסתירה מלאה.
   מה ריכוז תמיסת ה- H2SO4(aq) ?
  2. מערבבים 500 מ"ל תמיסת Ba(OH)2(aq) עם 750 מ"ל תמיסת 0.6M HCℓ(aq) עד לסתירה מלאה.
   מה ריכוז תמיסת ה- Ba(OH)2(aq) ?
  3. מערבבים 300 מ"ל תמיסת 2M NaOH(aq) עם תמיסת H2SO4(aq)  בריכוז 4M עד לסתירה מלאה.
   מה נפח תמיסת ה- H2SO4(aq) שהשתתפה בתהליך?
  4. מערבבים תמיסת 0.8M Ba(OH)2(aq) עם 150 מ"ל תמיסת 1.2M HCℓ(aq) עד לסתירה מלאה.
   מה נפח תמיסת ה- Ba(OH)2(aq) שהשתתפה בתהליך?
  5. מערבבים 400 מ"ל תמיסת 3M NaOH(aq) עם 500 מ"ל תמיסת H2SO4(aq) עד לסתירה מלאה.
   מה ריכוז תמיסת ה- H2SO4(aq) ?
  6. מערבבים 100 מ"ל תמיסת Ba(OH)2(aq) עם 150 מ"ל תמיסת 0.8M HCℓ(aq) עד לסתירה מלאה.
   מה ריכוז תמיסת ה- Ba(OH)2(aq) ?
  7. מערבבים 500 מ"ל תמיסת 2.2M NaOH(aq) עם תמיסת H2SO4(aq) בריכוז 1M.
   מה נפח תמיסת ה- H2SO4(aq) שהשתתפה בתהליך לסתירה מלאה ?
  8. מערבבים תמיסת 1.8M Ba(OH)2(aq) עם 250 מ"ל תמיסת 1.8M HCℓ(aq).
   מה נפח תמיסת ה- Ba(OH)2(aq) שהשתתף בתהליך לסתירה מלאה?
 3. בתרגיל להלן מתרחשים תהליכים שבהם נותרים חומרים עודפים. שימו לב לדרך החישוב.
  1. מערבבים 200 מ"ל תמיסת 0.5M NaOH(aq) עם 50 מ"ל תמיסת 1.2M HCℓ(aq) .
   1. האם מתרחשת סתירה מלאה? אם לא, מאיזה יון נשאר עודף?
   2. מהו תחום ה- pH בתום התהליך ?
   3. מהו ריכוז היון שקובע את סוג התמיסה ?
  2. מערבבים 300 מ"ל תמיסת 0.1M Ba(OH)2(aq) עם 500 מ"ל תמיסת 2M HNO3(aq).
   1. האם מתרחשת סתירה מלאה? אם לא, מאיזה יון נשאר עודף?
   2. מהו תחום ה- pH בתום התהליך?
   3. מהו ריכוז היון שקובע את סוג התמיסה?
  3. מערבבים 500 מ"ל תמיסת 0.2M KOH(aq) עם 150 מ"ל תמיסת 1.8M HNO3(aq) .
   1. האם מתרחשת סתירה מלאה? אם לא, מאיזה יון נשאר עודף?
   2. מהו תחום ה- pH בתום התהליך ?
   3. מהו ריכוז היון שקובע את סוג התמיסה ?
  4. מערבבים 100 מ"ל תמיסת 0.1M Ba(OH)2(aq) עם 300 מ"ל תמיסת 1M HNO3(aq) .
   1. האם מתרחשת סתירה מלאה? אם לא, מאיזה יון נשאר עודף?
   2. מהו תחום ה- pH בתום התהליך ?
   3. מהו ריכוז היון שקובע את סוג התמיסה ?

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן

לפתרון התרגילים לחץ כאן