תרגול איזון תהליכי חמצון חיזור


שיעור זה זמין גם ב: العربية (ערבית)

תרגול איזון תהליכי חמצון-חיזור

תרגול איזון תהליכי חמצון חיזור

אזנו את התהליכים הבאים בעזרת עקרונות חמצון-חיזור. שימו לב שבכל התהליכים לא נרשמו מצבי הצבירה של החומרים השונים אלא אם התהליך מכיל יונים. זאת משום שמטרת השיעור היא לתרגל את נושא החמצון-חיזור.
לכל תהליך קבעו את דרגות החמצון של כל אחד מהמרכיבים. 
ציינו מי המחמצן ומי המחזר. 
רשמו לכל אחד מהמרכיבים שעבר חמצון או חיזור כמה אלקטרונים עוברים מאטום אחד.
בדקו כמה אטומים עברו את התהליך.
אזנו/השוו את מספר האלקטרונים הנמסרים למתקבלים.
אזנו את המרכיבים שעברו חמצון וחיזור.
אזנו את שאר מרכיבי התהליך.

 1. נתונים התהליכים הבאים
  1. S8 + O2 → SO2
  2. P4 +Cℓ2 → PCℓ3
  3. Cℓ2O → Cℓ2 + O2
  4. Aℓ + S8 → Aℓ2S3
  5. S8 + KCℓO3 → SO2 + KCℓ
  6. S8 + KCℓO3 → SO3 + KCℓ
  7. N2H4 + H2O2 → N2 + H2O
  8. NH3 + H2O2 → N2 + H2O
  9. Cu + H2SO4 → SO2 + Cu2SO4 + H2O
   נתון שהגופרית (S) בהרכב הכימי (SO4)  היא בעלת דרגת חמצון 6+.
  10. HNO3 + H2S → NO + S8 + H2O
  11. Aℓ + HCℓ → AℓCℓ3 + H2
  12. CuO + NH3 → Cu + N2 + H2O
  13. Na2SO4 + C → CO2 + Na2S
  14. NaIO3 + NaOCℓ → NaIO4 + NaCℓ
 2. תגובות שבהן יש באחד מהתהליכים (חמצון או חיזור) יסוד מתפצל כמו החמצן בדוגמאות הנתונות
  1. NH3 + O2 → NO + H2O
  2. NH3 + O2 → NO2 + H2O
  3. N2H4 + O2 → NO + H2O
  4. N2H4 + O2 → NO2 + H2O
  5. CH4 + O2 → CO2 + H2O
  6. C4H8 + O2 → CO2 + H2O
  7. C6H6 + O2 → CO2 + H2O
  8. H2S + O2 → SO2 + H2O
  9. H2S + O2 → SO3 + H2O
 3. תגובות שבהן אותו אטום עובר חיזור וגם חמצון או שהתוצר המתקבל בתהליך החיזור והחמצון הוא אותו התוצר .
  1. H3PO3 → P4 + H3PO4 + H2O
  2. HCℓO3 → HCℓ + HCℓO4
  3. HCℓO3 → HCℓO + HCℓO4
  4. N2H4 + N2O4 → N2 + H2O
  5. N2H4 + N2O4 → NO + H2O
  6. N2H4 + N2O4 → N2O + H2O
  7. N2H4 → NH3 + N2
  8. N2H4 → NH3 + N2H2
  9. OF2 + H2O → HF + O2
  10. Cℓ2 + H2O → HCℓ + HOCℓ
  11. H2S + SO2 → S8 + H2O
  12. I2 + NaOH → NaIO3 +NaI + H2O
  13. HCℓ + HCℓO3 → Cℓ2 + H2O
  14. HCℓ + HCℓO2 → Cℓ2 + H2O
  15. HCℓ + HCℓO4 → Cℓ2 + H2O
 4. איזון תהליכים המכילים יונים
  1. Cd2+(aq) + Zn(s) → Zn2+(aq) + Cd(s)
  2. Cr3+(aq) + Zn(s) → Zn2+(aq) + Cr(s)
  3. Fe3+(aq) + Na(s) → Na+(aq) + Fe(s)
  4. Fe3+(aq) + Mg(s) → Mg2+(aq) + Fe(s)
 5. בתהליכים הבאים המשוואות היוניות מורכבות יותר.
  שימו לב שהתהליכים מאוזנים באופן חלקי.

  1. Br (aq) + 4H3O+1(aq) + MnO2(s) → Mn2+(aq) + Br2(ℓ) + H2O(ℓ)
  2. IO4(aq) + I (aq) + 8H3O+(aq)I2(ℓ) + H2O(ℓ)
  3. H2O2(ℓ) + I (aq) + 2H3O+(aq)I2(s) + H2O(ℓ)
  4. MnO4(aq) + 24H3O+(aq) + Fe(s) → Fe3+(aq) + Mn2+(aq) + H2O(ℓ)
  5. NO(g) + Br2(ℓ) + H2O(ℓ) → 2H3O+(aq) + Br (aq) + HNO2(ℓ)
 6. השאלה הבאה מורכבת. יש בה שלושה מרכיבים משתנים. שימו לב שאינכם נדרשים לאזן תהליך כזה במבחן הבגרות.
  CuS + O2 → Cu + SO2