lotem asked 11 חודשים ago
היי, יש לי שאלה  כמה מול של אטומי אשלגן יהיו באותם 70 גרם של אשלגן ברומי?
1 Answers
משה יונתן צוות answered 11 חודשים ago

שלום
באשלגם ברוצי אין אטומי אשלגן אלה יוני אשלגן
יחס המולים בין אשלגן ברומי לבין יוני ההאשלגן הוא 1:1
יש לחלק  70 ל- 119 שזו המסה המולרית של אשלגן ברומי
מספר המולים הוא 0.58 ואת זה יש לכפול במספר אבוגדרו כדאי למצוא את מספר היונים