חומר מולקולרי וחומר יוני תרגול


חומר מולקולרי וחומר יוני תרגול

עד כאן בפרק של מבנה וקישור למדנו על שתי משפחות של חומרים: החומרים היוניים וחומרים מולקולריים. נסכם את שתי המשפחות עם תרגול בנושא.

שאלה 1

נתונה הטבלה הבאה:

חומר טמפרטורת רתיחה ºC מוליכות חשמלית במוצק מוליכות חשמלית במותך (נוזל) מוליכות חשמלית בתמיסה מימית מסיסות במים סוג הסריג (יוני או מולקולרי) החומר
A 117.7 +
B 1533 +
C 77
D 19- +
E 1381 + + +
F 78 +

וכן נתונים החומרים הבאים:

RbCℓ, C4H9OH, CCℓ4, AgBr, CH2O, C2H5OH

ידוע שהתמיסה המימית של AgBr עכורה ואילו התמיסה המימית של RbCℓ צלולה.

 1. השלימו את הטבלה.
 2. רשמו נוסחת ייצוג אלקטרונית לחומרים המולקולריים שמצאתם בטבלה לעיל.
 3. הסבירו מדוע CH2O מתמוסס במים. נסחו את תהליך ההמסה וציירו קשר בין מולקולת מים לבין מולקולת ה- CH2O.
 4. מדוע טמפרטורת הרתיחה של החומר שמתאים ל-A גבוהה מזו של החומר שמתאים ל-F? נמקו.
 5. רשמו ניסוח לתהליך ההמסה במים של החומר שנוסחתו מתאימה ל-E. הסבירו מדוע לתמיסה מוליכות חשמלית.
 6. הסבירו מדוע לחומר שנוסחתו תואמת לחומר C טמפרטורת רתיחה גבוהה מזו של החומר שנוסחתו תואמת לחומר D.
 7. חומר C אינו מתמוסס במים. הסבירו מדוע על סמך נוסחת החומר שקבעתם.
 8. הסבירו מדוע לחומר שנוסחתו תואמת לחומר B יש מוליכות חשמלית במצב מותך. נסחו את תהליך ההיתוך של החומר.

שאלה 2

נתונה הטבלה הבאה:

חומר טמפרטורת רתיחה ºC הולכת זרם מוצק הולכת זרם מותך (נוזל) הולכת זרם בתמיסה מימית התמוססות במים סוג השריג (יוני או מולקולרי) החומר
A 56 +
B 218
C 210 + + +
D 77
E 150 +
F 97 +

כן נתונה רשימת החומרים הבאים:

(CH3)2CO, H2O2, CCℓ4, NH4NO3, CHI3, C3H7OH

 1. השלימו את הטבלה.
 2. רשמו ניסוח לתהליכי ההמסה במים של החומרים NH4NO3 ו- H2O2. איך תוכלו להבדיל בין התמיסות? מה תעשו ומה תראו?
 3. הסבירו מדוע לחומר שנוסחתו מתאימה לחומר B טמפרטורת רתיחה גבוהה מזו של החומר שנוסחתו מתאימה לחומר D ?
 4. לחומר שנוסחתו מתאימה לחומר E טמפרטורת רתיחה גבוהה מזו של מים ( לחומר שנוסחתו מתאימה לחומר E טמפרטורת רתיחה גבוהה מזו של מים (100°C). הסבירו מדוע.
 5. רשמו נוסחת מבנה לחומר (CH3)2CO.
 6. לשני החומרים CHI3 ו-CCℓ4 מבנה טטראדר. קבעו עבור כל אחד מהם אם הם קוטביים (בעלי דו-קוטב קבוע). הסבירו את קביעתכם.
 7. היעזרו בטבלת הקבוצות הפונקציונליות (נמצאת בשיעור קבוצות פונקציונליות) וציינו אילו קבוצות פונקציונליות יש בחומרים השונים המתוארים בשאלה זו.

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן

לפתרון לחץ כאן למנויים באתר בלבד